Nosacījumi IQ-test.eu un lokalizēto IQ-test.eu (PIQeu) pakalpojumu lietošanai


Šie komerciālie nosacījumi reglamentē attiecības starp iq-test.lv (un lokālo iq-test domēnu) Administratoru un iq-test.lv (un lokālo iq-test domēnu) Lietotāju.

1. iq-test.lv projekta raksturojums un pamata definīcijas

I&Q GROUP, spol. s r.o. ar reģistrētu rezidenci Praha, Troilova 12, Pasta indekss: 108 00, Komerciālais identifikācijas numurs: 27488268, reģistrēts Hradec Kralove Municipālās tiesas vestajā Komercreģistrā, nodaļā C, ieraksts 21977 (turpmāk tekstā "Administrators"), administrē iq-test.lv interneta projektu (turpmāk tekstā "IQeu"), kurā apmeklētāji (turpmāk tekstā "Lietotāji") var uzzināt savu IQ un savas valsts IQ.
Pamata definīcijas:
IQ = Inteliģences koeficients ir inteliģences indekss, kura normālais sadalījums ir ar vidējo vērtību 100 un standarta novirzi 15.
Tests = uzdevumu un iespējamo atbilžu kombinācija, kurai ir iespējams tikai viens loģiski pareizs risinājums. Ar testu palīdzību var izmērīt dažādus IQ veidus (dabisko inteliģenci, numerisko inteliģenci, 3D, utt.), un rezultāti tiek apvienoti vienā IQ vērtībā, kas kļūst arvien precīzāka, Lietotājam izpildot papildu testus.
Nosacījumi iq-test.lv pakalpojumu lietošanai (turpmāk tekstā "PIQeu") = nosacījumi, kas definē tiesības un pienākumus subjektiem, kas piedalās IQeu (Administrators un Lietotāji). Jaunākā PIQeu versija ir pieejama URL adresē http://www.iq-test.lv/sie-komercialie-nosacijumi/. Administrators patur sev tiesības izmainīt PIQeu, un attiecīgās izmaiņas stājas spēkā tajā dienā, kad tās tiek publicētas iepriekš minētajā Interneta vietnē.
Administrators = subjekts, kas nodrošina nevainojamu servera un IQeu darbībai nepieciešamās programmatūras darbību
Lietotājs = apmeklētājs, kas pilda testu, vai persona, kas reģistrējas sistēmā

2. Iesaistīto subjektu tiesības un pienākumi

Administratoram:

 • Ir tiesības sazināties ar Lietotāju jebkurā laikā un veidā saistībā ar jebkuru jautājumu
 • Ir tiesības vienoties par individuāliem nosacījumiem ar jebkuru citu subjektu, kas piedalās IQeu
 • Ir tiesības atstādināt jebkuru Lietotāju, nepievedot nekādu pamatojumu

Lietotājam:

 • Ir tiesības sazināties ar IQeu Administratoru
 • Ir tiesības paziņot par savas darbības IQeu izbeigšanu, nepievedot nekādu pamatojumu
 • Ir pienākums ievērot spēkā esošos PIQeu nosacījumus
 • Pēc maksājuma veikšanas, Lietotājam ir tiesības uzzināt testa rezultātu un, gadījumā, ja rezultāts nav ticis paziņots, viņam ir tiesības sazināties ar Administratoru un pieprasīt labot trūkumus, bet viņam nav tiesības pieprasīt atlīdzinājumu
 • Sniedzot savus personas datus, Lietotājs dod Administratoram savu atļauju ievadīt sniegtos datus datu bāzē un izmantot to, sazinoties ar Lietotāju. Administrators garantē to, ka personas dati netiks nodoti Trešajai Pusei un tiks izņemti no datu bāzes pēc Lietotāja pieprasījuma. Lietotājs piekrīt šim paziņojumam veicot reģistrāciju vai aizpildot testu.

3. Individuālo subjektu dalība IQeu

Administrators:

 • Piedalās IQeu no sākuma līdz darbības izbeigšanai, vai līdz IQeu tiek nodots citam subjektam
 • Kontrolē PIQeu ievērošanu un lemj par sekām pārkāpumu gadījumā

Lietotājs:

 • Uzsāk dalību IQeu aizpildot testu vai veicot reģistrāciju
 • Var pierakstīties informācijas saņemšanai jebkurā brīdī, reģistrācijas laikā ievadot savu e-pasta adresi
 • Var jebkurā laikā izbeigt savu dalību IQeu

4. Individuālo subjektu atbildība

Subjekti, kas piedalās IQeu, ir atbildīgi tikai par tiem jautājumiem, kurus viņi ar savām darbībām var ietekmēt.
Administrators:

 • Ir atbildīgs par PIQeu ievērošanu
 • Nav atbildīgs par Lietotāja spēju veikt maksājumus

Lietotājs:

 • Ir atbildīgs par PIQeu ievērošanu

5. Apmaksas sistēma

Apmaksas sistēmu nosaka Administrators. Apmaksas sistēmu un rezultātu cenu nosaka atrašanās vieta, kuru Lietotājs ir norādījis pēc Testa veikšanas. Ja Lietotājs ir izvēlējies atrašanās vietu, kas neatbilst viņa faktiskajai atrašanās vietai, tad viņš visdrīzāk vispār nevarēs saņemt savus rezultātus.
Valstu saraksts, apmaksas sistēmas un cenas:

iq-test.lv: 2.59 LVL

6. Personas datu aizsardzība, autortiesības

Piedaloties IQeu projektos, var tikt veikta personas datu apmaiņa (vārds, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, identifikācijas nr. (IÈO), utt.). Šie personas dati ir konfidenciāli un pieeja tiem tiek nodrošināta tikai apmaiņā iesaistītajām pusēm. Abas puses apņemas nenodot šos personas datus Trešajai Pusei jebkādā veidā (drukātā, elektroniskā, utt.), izņemot dažādus statistiskus pārskatus, kas nevar tikt saistīti ar konkrētām personām. IQeu Administrators tāpat patur sev tiesības veikt IQeu iesaistīto subjektu uzvedības analīzi un eventuāli sniegt to Trešajai Pusei, tomēr tikai tādu statistisku datu formā, kas nevar tikt saistīti ar konkrētām personām.

7. Palīdzība

Biznesa jautājumiem:
E-pasts: 1
Tehniskajiem jautājumiem:
E-pasts: 1
Pēc konkrētā subjekta rakstiska pieprasījuma saņemšanas, IQeu Administrators veiks visas finansiāli saprātīgās darbības, lai izņemtu visus attiecīgā subjekta personas datus.
Atjaunots un publicēts 2006. gada 24. decembrī.
Šie nosacījumi stājas spēkā 2006. gada 24. decembrī.
(vai tūlīt pēc jaunas reģistrācijas veikšanas sistēmā vai testa aizpildīšanas)
Izdevusi I&Q GROUP, spol. s r.o. (c) 2006